JEIGU NESUTINKI SU VADOVO VERTINIMU

vertinimas pavPareigūno, kurio tarnybinę veiklą tiesioginis vadovas įvertino gerai, tarnybinė veikla Vertinimo komisijoje vertinama tik pareigūno rašytiniu motyvuotu prašymu. Šį prašymą pareigūnas vertinimo komisijai per personalo tarnybą per 5 darbo dienas nuo pareigūno supažindinimo su vertinimo išvada. Pareigūno tarnybinė veikla peržiūrima Vertinimo komisijoje be atskiro pareigūno prašymo, jeigu pareigūno tarnybinė veikla įvertinta labai gerai, patenkinamai arba nepatenkinamai, taip pat, kai pareigūno tiesioginio vadovo tiesioginis vadovas nesutinka su vertinimo išvada.

Prašymas peržiūrėti tarnybinės veiklos vertinimą Vertinimo komisijoje turi būti pateiktas per nustatytą terminą (per 5 darbo dienas), laisvos formos, bet motyvuotas, t. y. prašyme turi būti išdėstyti argumentai, kodėl pareigūnas nesutinka su tiesioginio vadovo vertinimu.

Apie būsimą pareigūno tarnybinės veiklos vertinimą Vertinimo komisijoje pareigūnas informuojamas raštu ar elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki pareigūno tarnybinės veiklos vertinimo pradžios.

Pareigūno dalyvavimas Vertinimo komisijos posėdyje privalomas, kai jo tarnybinė veikla tiesioginio vadovo yra įvertinta patenkinamai arba nepatenkinamai, arba, kai pareigūnas, kurio tarnybinę veiklą tiesioginis vadovas įvertino gerai, nesutinka su vertinimo išvada.

Pareigūno tiesioginis vadovas dalyvauja Vertinimo komisijos posėdyje, jei jį kviečia Vertinimo komisija. Pareigūno tiesioginio vadovo tiesioginis vadovas kviečiamas dalyvauti Vertinimo komisijos posėdyje, jei jis nesutiko su vertinimo išvada, kurioje pareigūno tarnybinė veikla įvertinta gerai.

Vertinimo komisija vertina pareigūno tinkamumą einamoms pareigoms, jo kvalifikaciją ir pasiektus tarnybinės veiklos rezultatus, vykdant nustatytas užduotis, o kai jos nenustatomos – vykdant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. Pareigūno tarnybinės veiklos nagrinėjimas susideda iš pokalbio su pareigūnu, jei jis dalyvauja, ir vertinimo išvados nagrinėjimo.

Vertinimo komisijai įvertinus pareigūno tarnybinę veiklą, surašoma išvada, su kuria pareigūnas supažindinamas pasirašytinai per 3 darbo dienas nuo vertinimo komisijos posėdžio dienos. Pareigūnui atsisakius vertinimo komisijos išvadoje pasirašyti, kad su šia išvada susipažino, surašomas aktas atsisakymo susipažinti aktas.

Galutinį sprendimą dėl pareigūno tarnybinės veiklos vertinimo priima įstaigos vadovas. Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo susipažinimo skundžiamas įstaigos tarnybinių ginčų komisijai arba teismui.

 

Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos informacija

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti

MŪSŲ DRAUGAI


  • lp
  • lpsk
  • ltpf
  • mdps
  • pareigunai
  • pdps
  • slaptai
  • vmi
  • vrsps
Top