Jei darbovietėje vyksta reorganizacija!

Su Tavimi darbo santykiai negali būti nutraukti be svarbių priežasčių.

 

I. Jeigu reorganizacijos metu Tavo pareigybė naikinama:

− Tau turi būti įteiktas įspėjimas (prieš 2 arba 4 mėnesius, priklausomai nuo individualių aplinkybių);

− įspėjime turi būti nurodyta aiškiai Tau suprantama priežastis ir motyvai, numatoma atleidimo data ir atsiskaitymo su Tavimi tvarka;

− Tau privalomai teikiama informacija apie įstaigoje esančias laisvas, atsilaisvinusias ar naujai įsteigtas atitinkamas pareigas;

 

II. Tavo teisės įspėjimo galiojimo laikotarpiu:

− Tu turi teisę sutikti arba nesutikti su siūlomomis pareigomis.

− atsakymą dėl siūlomų kitų pareigų Tu turi pateikti per nurodytą terminą. Terminas bendru susitarimu gali būti pratęstas;

− įspėjimo laikotarpiu Tu turi teisę darbo metu ieškoti kito darbo. Laikas naujo darbo paieškoms negali būti trumpesnis, nei 10 proc. nuo visos dirbamo įspėjimo laikotarpiu darbo laiko normos, pavyzdžiui, jeigu dirbi įprastu darbo laiko režimu, Tau priklauso ne mažiau kaip 4 valandos per savaitę. Darbo laikas naujo darbo paieškoms suteikiamas darbuotojo ir darbdavio sutarta tvarka.

 

III. Pirmenybės teisė likti darbe:

 1. su darbuotojais, auginančiais vaiką (vaikus) iki keturiolikos metų, arba neįgaliaisiais darbo santykiai gali būti nutraukti tik ypatingais atvejais, jeigu darbuotojo palikimas darbe iš esmės pažeistų darbdavio interesus. Šie darbuotojai įspėjami prieš 4 mėnesius ir turi absoliučią pirmenybės teisę likti darbe.
 2. darbuotojai, kurie toje darbovietėje buvo sužaloti arba susirgo profesine liga, taip pat darbuotojai, išrinkti į darbuotojų atstovaujamuosius organus;
 3. darbuotojai, kurie vieni augina vaikus (įvaikius) iki šešiolikos metų arba prižiūri kitus šeimos narius, kuriems nustatytas sunkaus ar vidutinio neįgalumo lygis arba mažesnio negu 55 procentai darbingumo lygis, arba šeimos narius, sukakusius senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, taip pat turintys ne mažiau kaip dešimties metų nepertraukiamąjį darbo stažą toje darbovietėje, darbuotojams, kuriems iki senatvės pensijos liko ne daugiau kaip treji metai, kuriems iki valstybinės pareigūnų ir karių pensijos liko ne daugiau kaip treji metai − jei jų kvalifikacija nėra žemesnė už kitų tos pačios pareigybės įstaigos darbuotojų kvalifikaciją.

Apie atleidimą neįspėjami ir darbo santykiai negali būti nutraukti su nėščia moterimi nuo tos dienos, kai darbdaviui buvo pateikta medicinos pažyma apie nėštumą, ir dar vieną mėnesį pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms, taip pat su darbuotojais, auginančiais vaiką (vaikus) iki trejų metų.

Jeigu į siūlomas pareigas pretenduoja du ar daugiau darbuotojų, kurie atsižvelgiant į teisės aktų nuostatas turi vienodas teises būti palikti dirbti, dėl likimo dirbti sprendžiama atliekant atitinkamų darbuotojų vertinimą komisijoje, į kurią kviečiamas profesinės sąjungos atstovas.

Apie numatomą atleidimą draudžiama įspėti nedarbingumo ir atostogų metu.

Atleidimo atveju Tau turi būti išmokėtos nustatyto dydžio kompensacijos.

MŪSŲ DRAUGAI


 • lp
 • lpsk
 • ltpf
 • mdps
 • pareigunai
 • pdps
 • slaptai
 • vmi
 • vrsps
Top