Įstatai

Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos

ĮSTATAI

ĮREGISTRUOTA:


 

I. Bendrieji nuostatai

1. Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinė sąjunga (toliau – Profesinė sąjunga) – yra profesinė sąjunga, suvereni, savarankiška organizacija, laisvo apsisprendimo pagrindu vienijanti Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos bei kitų vidaus reikalų ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų, kitų teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijų darbuotojus bei šių įstaigų ir institucijų pensininkus.

2. Profesinė sąjunga veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo, Tarptautinių konvencijų, reglamentuojančių darbo santykius, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų bei šių įstatų.

3. Profesinė sąjunga, nustatyta tvarka įregistravusi šiuos įstatus, naudojasi juridinio asmens teisėmis.

4. Straipsnis. Profesinės sąjungos buveinės adresas: J. Jasinskio g. 9, Vilnius.

5. Profesinės sąjungos veiklos laikotarpis neribojamas.

 

 

II. Profesinės sąjungos tikslai

6. Straipsnis. Profesinės sąjungos tikslas - atstovauti ir ginti savo narių profesines, darbo, ekonomines bei socialines teises ir teisėtus jų interesus.

 

III. Profesinės sąjungos uždaviniai ir veiklos rūšys

7. Straipsnis. Profesinė sąjunga siekdama savo tikslų:

7.1 Atstovauja Profesinės sąjungos narių teisėtus ir Profesinės sąjungos tikslams neprieštaraujančius interesus visų instancijų teismuose, derybose su darbdaviu, valstybės valdžios ir valdymo organais.

7.2 Sudaro ir pasirašo kolektyvines darbo sutartis ir susitarimus bei kontroliuoja jų vykdymą.

7.3 Kontroliuoja, kaip darbdavys laikosi darbo, ekonominių ir socialinių įstatymų, susitarimų.

7.4 Palaiko ryšius su Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse veikiančiomis profesinėmis sąjungomis, tarptautinėmis ir kitomis organizacijomis, gali būti šių organizacijų nare ir dalyvauti jų veikloje.

7.5 Gali jungtis su kitomis profesinėmis sąjungomis į susivienijimus ar kitus junginius.

7.6 Nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleidžia informaciją apie savo veiklą.

7.7 Gali gauti lėšų ir kitokio turto iš kitų profesinių sąjungų, visuomeninių bei valstybinių organizacijų, įmonių, įstaigų, fondų bei fizinių asmenų.

7.8 Gali steigti (būti steigėju) įmones, fondus, registruojamus ir veikiančius pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, užsiimti leidybine, gamybine-ūkine veikla.

7.9 Nemokamai konsultuoja Profesinės sąjungos narius profesiniais teisiniais klausimais, susijusiais su darbuotojo ar pareigūno statusu bei socialinėmis garantijomis.

7.10 Organizuoja savo narių, kitų policijos darbuotojų švietimą teisės, ekonominiais, profesiniais, darbo ir kitais klausimais.

7.11 Esant galimybei, teikia savo nariams materialines pašalpas.

7.12 Organizuoja savo narių poilsį.

7.13 Organizuoja ir dalyvauja protesto bei kitose akcijose, kurioms pritaria.

7.14 Steigia komitetus, komisijas savo veiklai organizuoti ir vykdyti.

7.15 Siekdama savo tikslų, Profesinė sąjunga gali vykdyti šioms ūkinės veiklos rūšims priskirtą ūkinę veiklą (pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių):

7.15.1. Spausdinimas ir su spausdinimu susijusios paslaugos;

7.15.2. Leidybinė veikla;

7.15.3. Kitas kredito teikimas

7.15.4. Teisinė veikla

7.15.5. Švietimas

7.15.6. Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla

7.15.7. Nuoma ir išperkamoji nuoma

7.15.8. Pramogų ir poilsio organizavimo veikla

7.15.9. Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla

7.15.10. Profesinių sąjungų veikla

7.16 Naudojasi kitomis teisėmis, numatytomis Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatyme.

IV. Profesinės sąjungos lėšos ir turtas

8. Straipsnis. Profesinė sąjunga yra juridinis asmuo, turi savo antspaudą ir einamąją sąskaitą banke.

9. Straipsnis. Profesinės sąjungos lėšas sudaro Profesinės sąjungos nario mokestis, tiksliniai įnašai bei kitos Lietuvos Respublikos įstatymais nedraudžiamos pajamos.

10. Straipsnis. Profesinė sąjunga yra paramos gavėja.

11. Straipsnis. Profesinės sąjungos nario mokestis mokamas kas mėnesį. Nariui pageidaujant, mokestį iš Profesinės sąjungos nario darbo užmokesčio arba išmokų, apskaičiuotų pagal darbuotojo vidutinį darbo užmokestį, centralizuotai kiekvieną mėnesį išskaičiuoja darbdavys ir jį perveda į Profesinės sąjungos einamąją sąskaitą banke. Profesinės sąjungos nario pageidavimu, nario mokestį jis gali sumokėti tiesiogiai Profesinei sąjungai.

12. Straipsnis. Profesinės sąjungos lėšos gali būti naudojamos:

12.1. Profesinės sąjungos veiklai vystyti ir naudingiems tikslams įgyvendinti. Šiuose įstatuose naudingais tikslais yra laikoma ši veikla: tarptautinis bendradarbiavimas, žmogaus teisių apsauga, kultūros, švietimo, mokslo ir profesinio tobulinimo, neformalaus ir pilietinio ugdymo, sporto, socialinės apsaugos ir darbo, sveikatos priežiūros, teisėtvarkos, nusikalstamumo prevencijos, gretutinių teisių apsaugos ir kitos naudingomis ir nesavanaudiškomis pripažįstamos sritys.

12.2. Esant galimybei, Profesinės sąjungos narių šalpai.

12.3. Esant galimybei, paramai ir labdarai teisės aktų nustatyta tvarka.

12.4. Kitais Profesinės sąjungos tarybos (toliau – Taryba) sprendimu nustatytais atvejais.

13. Straipsnis. Profesinė sąjunga gali turėti ir bet kokį kitą teisėtai gautą ar įgytą turtą.

14. Straipsnis. Profesinės sąjungos pirmininkas ir Taryba atsako už Profesinės sąjungos lėšų ir turto racionalų panaudojimą.

 

 

V. Narystė profesinėje sąjungoje

15. Straipsnis. Profesinės sąjungos nariais gali būti Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie vidaus reikalų ministerijos bei kitų vidaus reikalų ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų, kitų teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijų darbuotojai, kurių pagrindinė darbovietė yra Vilniaus apskrityje (apygardoje), bei šių įstaigų ir institucijų pensininkai. Tarybos sprendimu Profesinės sąjungos nariais gali būti šiame straipsnyje apibrėžtų institucijų darbuotojai, kurių pagrindinė darbovietė yra kitose apskrityse (apygardose).

16. Straipsnis. Profesinės sąjungos nariai nušalinimo nuo pareigų metu gali likti Profesinės sąjungos nariais. Atleidimo iš pareigų atveju, profesinės sąjungos nariai, Tarybos sprendimu, gali likti Profesinės sąjungos nariais iki neskundžiamo teismo sprendimo priėmimo.

17. Straipsnis. Tuo metu, kai Profesinės sąjungos narys pagal darbdavio įgaliojimus atstovauja jį ar vykdo darbdavio funkcijas, jo narystė Profesinėje sąjungoje sustabdoma.

18. Straipsnis. Į Profesinę sąjungą narys priimamas pagal raštišką prašymą nuo prašymo pateikimo profesinei sąjungai momento.

19. Straipsnis. Nariui pageidaujant, išduodamas Profesinės sąjungos nario dokumentas, kuris yra Profesinės sąjungos nuosavybė. Apie pamestą ar sugadintą pažymėjimą privaloma Profesinę sąjungą informuoti. Nutraukus narystę, Profesinės sąjungos nario pažymėjimą privaloma grąžinti Profesinei sąjungai.

20. Straipsnis. Narystė Profesinėje sąjungoje nutraukiama:

20.1. Raštu pareiškus norą išstoti iš Profesinės sąjungos arba savo valia nutraukus nario mokesčio mokėjimą. Šiais atvejais narystė nutraukiama nuo asmeniškai pateikto Profesinei sąjungai prašymo užregistravimo arba nuo nario mokesčio mokėjimo nutraukimo momento.

20.2. Jeigu narys vieną kartą šiurkščiai pažeidė šių Įstatų 22 straipsnyje numatytas pareigas. Šiuo atveju narys pašalinamas iš Profesinės sąjungos, jei taip nutaria ir balsuoja 2/3 Tarybos narių. Šis nutarimas gali būti skundžiamas profesinės sąjungos narių susirinkimui arba įstatymų nustatyta tvarka.

20.3. Jei Profesinės sąjungos narys nemoka nario mokesčio 3 mėnesius ir jis buvo dėl to įspėtas.

20.4. Mirus Profesinės sąjungos nariui.

20.5. Profesinei sąjungai nutraukus veiklą.

20.6. Nariui pakeitus darbovietę į kitą darbovietę, kurios registracija yra ne Vilniaus apskrityje (apygardoje) ir Tarybai priėmus sprendimą neleisti likti Profesinės sąjungos nariu arba nariui nesikreipus į Tarybą su prašymu likti Profesinės sąjungos nariu.

20.7. Nutrūkus nario darbo santykiams, išskyrus šių Įstatų 15 straipsnyje nurodytų institucijų pensininkus ir 16 straipsnyje numatytu atveju. Šiuo atveju narystė nutrūksta, jei per 3 mėnesius nuo darbo santykių nutraukimo Profesinės sąjungos narys nepareiškia noro likti Profesinėje sąjungoje ir nesumoka nario mokesčio.

20.8. Taryba turi teisę priimti ir kitokį sprendimą.

21. Straipsnis. Profesinės sąjungos narys turi teisę:

21.1. Rinkti ir būti išrinktam į visus Profesinės sąjungos renkamus organus.

21.2. Dalyvauti Profesinės sąjungos susirinkimuose ir veikloje, kreiptis į visų lygių Profesinės sąjungos renkamuosius organus, gauti iš jų informaciją ir viešai vertinti jų veiklą.

21.3. Nemokamai gauti juridinę konsultaciją profesiniais klausimais.

21.4. Naudotis kitomis teisėmis ir garantijomis, teikiamomis Profesinės sąjungos nariams.

21.5. Nutraukti narystę Profesinėje sąjungoje.

21.6. Sustabdyti narystę Profesinėje sąjungoje.

22. Straipsnis. Profesinės sąjungos narys privalo:

22.1. Sąžiningai dirbti, vykdyti darbo sutartyje numatytus įsipareigojimus, laikytis pareigūno drausmę reglamentuojančių teisės aktų.

22.2. Laikytis Profesinės sąjungos įstatų, jos vadovaujančių institucijų teisėtų nutarimų.

22.3. Laikytis profesinės etikos ir moralės normų.

22.4. Reguliariai mokėti nario mokestį.

23. Straipsnis. Mirusiems, išstojusiems ar pašalintiems Profesinės sąjungos nariams mokestis bei Profesinės sąjungos turto dalis negrąžinami.

24. Straipsnis. Išimtinais atvejais Profesinės sąjungos Tarybos nutarimu Profesinės sąjungos nariui gali būti sumažintas nario mokestis.

25. Straipsnis. Stojant į Profesinę sąjungą pakartotinai, priėmimo į Profesinės sąjungos narius klausimus sprendžia Taryba.

 

VI. Profesinės sąjungos organizacinė struktūra ir valdymas

Profesinės sąjungos narių susirinkimas

26. Straipsnis. Profesinės sąjungos narių susirinkimas (toliau - susirinkimas) yra aukščiausias Profesinės sąjungos valdymo organas.

27. Straipsnis. Susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų Profesinės sąjungos narių. Jei į susirinkimą nesusirenka reikalingas narių skaičius, ne anksčiau kaip per 15 dienų šaukiamas pakartotinis narių susirinkimas ir jis laikomas teisėtu nepriklausomai nuo jame dalyvaujančių narių skaičiaus.

28. Straipsnis. Susirinkimo nutarimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus Įstatuose numatytus atvejus, kai nutarimui priimti reikalingas kitoks narių susirinkimo balsų skaičius.

29. Straipsnis. Susirinkimo priimti nutarimai yra privalomi Profesinės sąjungos pirmininkui, Tarybai, kontrolės institucijai ir visiems nariams.

30. Straipsnis. Ataskaitinis susirinkimas yra šaukiamas ne rečiau kaip kartą per 1 metus. Veiklos ataskaita vertinama teigiamai arba neigiamai. Įvertinus neigiamai, priimamas sprendimas skelbti neeilinį rinkiminį susirinkimą 3-jų mėnesių laikotarpyje. Eilinis rinkiminis susirinkimas šaukiamas ne vėliau kaip likus 1 mėnesiui iki pirmininko, Tarybos ar revizinės komisijos įgaliojimų pasibaigimo. Susirinkimą organizuoja ir sušaukia Taryba. Apie šaukiamą susirinkimą nariai informuojami Profesinės sąjungos tinklalapyje www.vpp.lt ne vėliau kaip likus 1 mėnesiui iki numatytos susirinkimo datos. Apie pakartotinį susirinkimą informuojama Profesinės sąjungos tinklalapyje www.vpp.lt ne vėliau kaip likus 10 dienų iki numatytos pakartotinio susirinkimo datos.

31. Straipsnis. Neeilinį Profesinės sąjungos narių susirinkimą gali šaukti Profesinės sąjungos pirmininkas, Taryba. Pirmininkas šaukia neeilinį susirinkimą, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/5 Profesinės sąjungos narių arba 2/3 Tarybos narių.

32. Straipsnis. Profesinės sąjungos narių susirinkimas:

32.1. Nustato pagrindines Profesinės sąjungos veiklos kryptis.

32.2. Renka Profesinės sąjungos pirmininką, Tarybą, kontrolės instituciją 4 metų kadencijai. Pirmininkas gali būti renkamas ir kitokiam kadencijos laikotarpiui. Profesinės sąjungos pirmininkas renkamas slaptu arba atviru balsavimu (sprendžia visuotinis susirinkimas). Taryba, kontrolės institucija renkami atviru balsavimu.

32.3. Papildo, keičia Profesinės sąjungos įstatus, jei teisėtame susirinkime už šį sprendimą balsuoja dauguma susirinkime dalyvaujančių narių.

32.4. Nutraukia Profesinės sąjungos veiklą šiuose įstatuose numatyta tvarka.

32.5. Išklauso renkamų Profesinės sąjungos institucijų ataskaitas ir vertina jų veiklą.

32.6. Priima kitus nutarimus, susijusius su Profesinės sąjungos veikla.

32.7. Nustato ir keičia nario mokesčio dydį, kuris negali būti mažesnis nei 1 proc. nuo pagrindinėje darbovietėje priskaičiuoto darbo užmokesčio arba išmokų, apskaičiuotų pagal darbuotojo vidutinį darbo užmokestį. Įstatuose nustatytais atvejais Profesinės sąjungos nario mokesčio dydį nustato Taryba.

 

Profesinės sąjungos taryba

33. Straipsnis. Taryba yra Profesinės sąjungos valdymo organas.

34. Straipsnis. Profesinės sąjungos narių susirinkimas nustato Tarybos narių skaičių, ją išrenka. Tvirtina kandidatų sąrašą.

35. Straipsnis. Tarybos atstatydinimą gali inicijuoti pirmininkas arba 1/3 profesinės sąjungos narių. Taryba atstatydinama, jei teisėtame susirinkime už šį sprendimą balsuoja dauguma narių, dalyvaujančių susirinkime.

36. Straipsnis. Taryba:

36.1. Naudojasi visomis Profesinių sąjungų įstatymo nustatytomis teisėmis.

36.2. Nustato savo veiklos kryptis, turinį, darbo organizavimo formas.

36.3. Renkamojo Profesinės sąjungos organo nariui (Tarybos ar kontrolės organo) negalint eiti pareigų, atsisakius jas eiti, pašalintam iš Tarybos, renkamojo organo narį pakeičia daugiausiai balsų surinkęs, tačiau į renkamąjį organą nepatekęs kandidatas iš narių susirinkimo patvirtinto kandidatų sąrašo.

36.4. Nustato samdomų darbuotojų skaičių ir jų atlyginimus.

36.5. Sprendžia klausimus, susijusius su įstojimu ir išstojimu į profesinių sąjungų susivienijimus, organizacijas ir kt. junginius.

36.6. Sprendžia klausimus, susijusius su naryste profesinėje sąjungoje.

36.7. Apibendrina narių reikalavimus, pasiūlymus, pageidavimus ir teikia darbdaviui ar kitoms institucijoms.

36.8. Priima sprendimą dėl sutikimo skirti tarnybinę nuobaudą Profesinės sąjungos nariui.

36.9. Atsiskaito susirinkimui už atliktą darbą.

36.10. Šaukia narių susirinkimą ir atsako už jo paruošimą, organizavimą Įstatuose numatyta tvarka.

36.11. Renka pirmininko pavaduotoją iš Tarybos narių. Pirmininkui atsistatydinus arba negalint eiti savo pareigų, pirmininko pareigas iki kito Profesinės sąjungos narių susirinkimo eina pirmininko pavaduotojas.

36.12. Tarybos posėdžiai organizuojami patvirtintu Tarybos darbo reglamentu. Taryba darbo reglamentą patvirtina per tris mėnesius nuo Tarybos išrinkimo dienos.

36.13. Posėdžiai teisėti, jei juose dalyvauja daugiau kaip 1/2 išrinktų Tarybos narių, o jų nutarimai - kai už juos balsuoja daugiau kaip pusė dalyvaujančiųjų. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra pirmininko balsas.

36.14. Taryba atsako už Profesinės sąjungos lėšų ir turto racionalų panaudojimą.

36.15. Atlieka kitas funkcijas siekdama Profesinės sąjungos numatytų tikslų.

36.16. Tarybos narys negali būti kontrolės institucijos nariu.

36.17. Tarybos narys už grubius ar nuolatinius Tarybos darbo reglamento pažeidimus arba veiklą, nesuderinamą su Profesinės sąjungos tikslais ir principais, 2/3 tarybos narių sprendimu gali būti pašalintas iš Tarybos.

36.18. Išimtinais atvejais turi teisę laikinai apriboti Profesinės sąjungos nario teises, numatytas šiuose Įstatuose.

36.19. Išimtinais atvejais turi teisę sumažinti Profesinės sąjungos nario mokestį.

36.20. Nustato Profesinės sąjungos pirmininko atlyginimo dydį.

36.21. Nustato Profesinės sąjungos nario, atleisto iš tarnybos iki neskundžiamo teismo sprendimo priėmimo, nušalinto nuo pareigų ar išėjusio ilgalaikių neapmokamų ar kitų neapmokamų tikslinių atostogų (daugiau nei 1 mėnuo), narystės mokesčio dydį ir mokėjimo tvarką.

36.22. Priima sprendimą dėl streiko skelbimo Tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka.

36.23. Nustato dokumentų ir kitos informacijos apie Profesinės sąjungos veiklą pateikimo nariams tvarką.

36.24. Priima sprendimą dėl buveinės nustatymo ir pakeitimo.

36.25. Nustato Profesinės sąjungos atstovų, veikiančių Įstatų 1 straipsnyje nurodytų institucijų padaliniuose, atrankos tvarką, patvirtina atstovus ir apibrėžia jų kompetenciją.

 

Profesinės sąjungos pirmininkas

37. Straipsnis. Profesinės sąjungos pirmininkas (toliau – pirmininkas) gali būti ne Profesinės sąjungos narys.

38. Straipsnis. Pirmininkas yra Tarybos narys pagal pareigas.

39. Straipsnis. Profesinės sąjungos narių susirinkimas renka Profesinės sąjungos pirmininką, kuris išrenkamas, jei už jį balsuoja dauguma narių, dalyvaujančių teisėtame susirinkime.

40. Straipsnis. Profesinės sąjungos pirmininku yra išrinktas tas kandidatas, už kurį balsavo dauguma narių, dalyvaujančių teisėtame susirinkime. Jeigu pirmajame balsavimo rate nė vienas kandidatas nesurenka reikiamos balsų daugumos, rengiamas pakartotinis balsavimas dėl dviejų kandidatų, gavusių daugiausia balsų. Išrinktuoju laikomas tas kandidatas, surinkęs daugiausia balsų.

41. Straipsnis. Pirmininkas atstatydinamas, jei teisėtame susirinkime už šį sprendimą balsuoja dauguma susirinkime dalyvaujančių Profesinės sąjungos narių. Pirmininko atstatydinimą gali inicijuoti 1/3 Profesinės sąjungos narių arba 2/3 Tarybos narių.

42. Straipsnis. Pirmininko kadencijos laiką nustato susirinkimas.

43. Pirmininkas šaukia Tarybos posėdžius pagal Tarybos darbo reglamentą.

44. Straipsnis. Pirmininkas vadovauja Tarybos posėdžiams ir dalyvauja Tarybos darbe.

45. Straipsnis. Pasibaigus Pirmininko kadencijai jis eina pirmininko pareigas tol, kol bus išrinktas naujas pirmininkas.

46. Straipsnis. Profesinės sąjungos pirmininkas pasirašo Profesinės sąjungos ir Tarybos vardu. Be kitų pareigų, numatytų šiuose įstatuose, pirmininkas:

46.1. Atstovauja Profesinę sąjungą visų instancijų teismuose, derybose su darbdaviais, valstybinės valdžios ir valdymo organais, vykdo kitas funkcijas, numatytas Tarybos patvirtintoje profesinės sąjungos pirmininko instrukcijoje.

46.2. Tarybos nutarimu priima ir atleidžia etatinius darbuotojus, pasirašo darbo sutartis, įsakymus ir vykdo kitas vidaus administravimo funkcijas.

47. Straipsnis. Pirmininkas suteikia įgaliojimus atstovauti Profesinės sąjungos narius teisme.

48. Straipsnis. Pirmininkas pirmininkauja Profesinės sąjungos susirinkimui ir Tarybos posėdžiams.

49. Straipsnis. Profesinės sąjungos pirmininkas atsako už Profesinės sąjungos lėšų ir turto racionalų panaudojimą.

50. Straipsnis. Profesinės sąjungos pirmininkui laikinai negalint vykdyti savo pareigų, jo pareigas eina pirmininko pavaduotojas, išrinktas šiuose įstatuose numatyta tvarka.

51. Pirmininkas valdo, naudoja ir disponuoja Profesinės sąjungos turtu. Sandoriui, kurio vertė viršija 300 Eur (trys šimtai eurų), reikalingas Tarybos pritarimas.

 

VII. Kontrolės organai

52. Straipsnis. Kontrolės organas kontroliuoja Profesinės sąjungos lėšų ir turto naudojimą.

53. Straipsnis. Kontrolės organas pavaldus ir atsiskaito tik Profesinės sąjungos narių susirinkimui.

54. Straipsnis. Kontrolės organo pavadinimą ir narių skaičių nustato Profesinės sąjungos narių susirinkimas.

55. Straipsnis. Kontrolės organo nariais negali būti pirmininkas ir Tarybos nariai.

56. Straipsnis. Kontrolės organas apie nustatytus pažeidimus informuoja Profesinės sąjungos narių susirinkimą, pirmininką bei Tarybą.

57. Straipsnis. Kontrolės organas, nustatęs pažeidimus, siūlo šaukti neeilinį susirinkimą.

58. Straipsnis. Kontrolės organo nariui negalint eiti pareigų, atsisakius jas eiti, kontrolės organo narį pakeičia daugiausiai balsų surinkęs, tačiau į kontrolės organą nepatekęs kandidatas iš narių susirinkimo patvirtinto kandidatų sąrašo.

 

VIII. Filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka

59. Straipsnis. Profesinė sąjunga turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

60. Straipsnis. Sprendimus steigti Profesinės sąjungos filialus ar atstovybes, skirti ir atšaukti Profesinės sąjungos filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat tokių filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Taryba šiuose Įstatuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

 

IX. Profesinės sąjungos reorganizacija ir veiklos nutraukimas

61. Straipsnis. Profesinės sąjungos reorganizavimas – tai Profesinės sąjungos, kaip juridinio asmens, pabaiga be likvidavimo procedūros. Reorganizuotos profesinės sąjungos visų teisių ir prievolių perėmėjas yra reorganizuojant naujai įsteigta ir po reorganizavimo tęsianti veiklą profesinė sąjunga. Profesinė sąjunga gali būti reorganizuojama jungiant ir skaidant profesinę sąjungą.

62. Profesinės sąjungos likvidavimo pagrindas gali būti susirinkimo sprendimas arba teismo sprendimas. Institucija, nutarusi likviduoti Profesinę sąjungą, skiria likvidatorių. Nuo likvidatoriaus paskyrimo dienos Profesinės sąjungos organai netenka įgaliojimų, o jų funkcijas atlieka likvidatorius.

63. Straipsnis. Profesinė sąjunga reorganizuojama arba Profesinės sąjungos veikla nutraukiama Profesinės sąjungos narių susirinkimo nutarimu, jei susirinkime dalyvauja 2/3 profesinės sąjungos narių ir už šį sprendimą balsuoja 2/3 susirinkime dalyvaujančių narių. Šiuo atveju netaikoma įstatų 27 straipsnyje įtvirtinta nuostata.

64. Straipsnis. Nutraukusios veiklą profesinės sąjungos turto realizavimo tvarka nustatoma Profesinės sąjungos narių susirinkime, nutarusiame nutraukti šios organizacijos veiklą.

65. Apie Profesinės sąjungos likvidavimą viešai skelbiama tris kartus ne mažesniais kaip trisdešimt dienų intervalais šiuose Įstatuose nurodytame respublikiniame dienraštyje arba paskelbta viešai vieną kartą šiuose Įstatuose nurodytame respublikiniame dienraštyje ir pranešta raštu visiems kreditoriams.

X. Baigiamosios nuostatos

66. Įstatų pakeitimus ar papildymus tvirtina Profesinės sąjungos narių susirinkimas paprasta dalyvaujančių narių dauguma. Įstatų pakeitimai ar papildymai įsigalioja nuo jų įregistravimo įstatymų nustatyta tvarka dienos.

67. Vieša informacija bei pranešimai, kurie pagal teisės aktų reikalavimus privalo būti skelbiami viešai (spaudoje), yra skelbiami dienraštyje („Lietuvos žinios“, „Lietuvos rytas“, „Respublika“?).

68. Visi šiuose įstatuose neaptarti Susivienijimo veiklos klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.

 

Pasirašo profesinės sąjungos valdymo organas arba visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.

 

Įstatai priimti Vilniaus miesto policijos darbuotojų

profesinės sąjungos steigiamajame susirinkime

1999 m. sausio 14 d.

 

Pakeitimai ir papildymai priimti

Vilniaus miesto policijos darbuotojų

profesinės sąjungos narių

ataskaitiniame - rinkiminiame susirinkime

2002 m. vasario 23 d.

 

Pakeitimai ir papildymai priimti

Vilniaus miesto policijos darbuotojų

profesinės sąjungos narių

ataskaitiniame - rinkiminiame susirinkime

2004 m. kovo 20 d.

 

Pakeitimai ir papildymai priimti

Vilniaus miesto policijos darbuotojų

profesinės sąjungos narių

ataskaitiniame - rinkiminiame susirinkime

2005 m. liepos 26 d.

 

Pakeitimai ir papildymai priimti

Vilniaus miesto policijos darbuotojų

profesinės sąjungos narių

atsakaitiniame – rinkiminiame susirinkime

2007 m. balandžio 21 d.

 

Pakeitimai ir papildymai priimti

Vilniaus miesto policijos darbuotojų

profesinės sąjungos narių

atsakaitiniame – rinkiminiame susirinkime

2010 m. balandžio 24 d.

 

Pakeitimai ir papildymai priimti

Vilniaus miesto policijos darbuotojų

profesinės sąjungos narių

atsakaitiniame – rinkiminiame susirinkime

2017 m. kovo 25 d.

 

MŪSŲ DRAUGAI


  • lp
  • lpsk
  • ltpf
  • mdps
  • pareigunai
  • pdps
  • slaptai
  • vmi
  • vrsps
Top