Atmintinė nariams

 1. Žinok savo teises tarnybinio patikrinimo metu

 

TARNYBINIS PATIKRINIMAS PAREIGŪNUI

 1. Per 20 d. turi būti informuotas apie pradėtą tarnybinį patikrinimą. Darbdavys tave informuos pranešimu dėl tarnybinio nusižengimo, su kuriuo būsi supažindintas pasirašytinai. Atsisakymas pasirašyti neturės jokios įtakos procedūrai.
 2. Pranešime turi būti nurodyta, koks tarnybinis nusižengimas galimai padarytas, Tavo teisės, turimi duomenys, kurių pagrindu pradėtas tarnybinis patikrinimas.
 3. Jei esi profesinės sąjungos narys, gavęs pranešimą nedelsiant informuok apie tai savo profesinę sąjungą, pateik pranešimo kopiją ir kitą turimą informaciją.
 4. Gali prašyti tikrintojo iš karto Tave apklausti, savarankiškai rašyti paaiškinimą arba pateikti paaiškinimą per tikrintojo nurodytą laikotarpį.
 5. Teik paaiškinimą tik pasikonsultavęs su profesinės sąjungos teisininku.
 6. Paaiškinimo pateikimas yra tikrinamo pareigūno teisė, o ne pareiga.
 7. Turi teisę tarnybinio patikrinimo, tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūros metu turėti atstovą.
 8. Tavo prašymu visos tarnybinio patikrinimo, tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūros metu Tave konsultuos ir teisėtus interesus atstovaus profesinė sąjunga.
 9. Tarnybinio patikrinimo metu turi teisę tikrintojui teikti prašymus (pvz., apklausti įvykio liudytojus) bei įrodymus.
 10. Turi teisę pavaldumo tvarka apskųsti tikrintojo veiksmus.

 

Tavo teisės baigus tarnybinį patikrinimą:

 1. Tarnybinis nusižengimas gali būti tiriamas ne ilgiau kaip 30 d., neįskaitant laiko, per kurį nebuvai darbe dėl ligos ar atostogų. Esant svarbioms aplinkybėms, tarnybinio patikrinimo terminas gali būti pratęstas dar iki 30 d.
 2. Patikrinimas baigiamas surašant tarnybinio patikrinimo išvadą.
 3. Baigus patikrinimą, turi teisę susipažinti su tarnybinio patikrinimo išvada bei visa patikrinimo metu surinkta medžiaga ir gauti kopijas.
 4. Su įsakymu dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo turi būti supažindinamas pasirašytinai per 5 darbo dienas, neįskaitant laiko, per kurį nebuvai tarnyboje dėl ligos arba atostogavai.
 5. Jei esi profesinės sąjungos narys, skiriant tarnybinę nuobaudą reikalingas išankstinis profesinės sąjungos sutikimas.
 6. Nesutikdamas su paskirta tarnybine nuobauda, turi teisę ją ginčyti teisme.

 

 1. JEI BUVAI SUŽALOTAS TARNYBOJE !

 

Jei Tu susižalojai ar buvai sužalotas tarnyboje nedelsiant informuoji apie traumą tiesioginį vadovą. Informavus vadovą, turi būti pradėti tarnybiniai patikrinimai, siekant nustatyti ar:

 1. įvykis priskiriamas nelaimingam atsitikimui tarnyboje, kai priklauso draudimo išmoka;
 2. įvykis prikiriamas atvejams, kai priklauso kompensacija.

SVARBU! Rengiant tarnybinį pranešimą apie traumos aplinkybes, konsultuokis su profesinės sąjungos teisininkais. Taip pat savo iniciatyva nenutrauk išduoto nedarbingumo pažymėjimo, kadangi tiek draudimo išmokos, tiek kompensacijos dydis tiesiogiai susijęs su nedarbingumo trukme. Tarnybinio patikrinimo išvadą turi teisę skųsti teismui per 30 d. nuo susipažinimo su ja.

 

 1. JEI DARBOVIETĖJE VYKSTA REORGANIZACIJA!

 

Su Tavimi darbo santykiai negali būti nutraukti be svarbių priežasčių.

I. Jeigu reorganizacijos metu Tavo pareigybė naikinama:

− Tau turi būti įteiktas įspėjimas (prieš 2 arba 4 mėnesius, priklausomai nuo individualių aplinkybių);

− įspėjime turi būti nurodyta aiškiai Tau suprantama priežastis ir motyvai, numatoma atleidimo data ir atsiskaitymo su Tavimi tvarka;

− Tau privalomai teikiama informacija apie įstaigoje esančias laisvas, atsilaisvinusias ar naujai įsteigtas atitinkamas pareigas;

II. Tavo teisės įspėjimo galiojimo laikotarpiu:

− Tu turi teisę sutikti arba nesutikti su siūlomomis pareigomis.

− atsakymą dėl siūlomų kitų pareigų Tu turi pateikti per nurodytą terminą. Terminas bendru susitarimu gali būti pratęstas;

− įspėjimo laikotarpiu Tu turi teisę darbo metu ieškoti kito darbo. Laikas naujo darbo paieškoms negali būti trumpesnis, nei 10 proc. nuo visos dirbamo įspėjimo laikotarpiu darbo laiko normos, pavyzdžiui, jeigu dirbi įprastu darbo laiko režimu, Tau priklauso ne mažiau kaip 4 valandos per savaitę. Darbo laikas naujo darbo paieškoms suteikiamas darbuotojo ir darbdavio sutarta tvarka.

III. Pirmenybės teisė likti darbe:

 1. su darbuotojais, auginančiais vaiką (vaikus) iki keturiolikos metų, arba neįgaliaisiais darbo santykiai gali būti nutraukti tik ypatingais atvejais, jeigu darbuotojo palikimas darbe iš esmės pažeistų darbdavio interesus. Šie darbuotojai įspėjami prieš 4 mėnesius ir turi absoliučią pirmenybės teisę likti darbe.
 2. darbuotojai, kurie toje darbovietėje buvo sužaloti arba susirgo profesine liga, taip pat darbuotojai, išrinkti į darbuotojų atstovaujamuosius organus;
 3. darbuotojai, kurie vieni augina vaikus (įvaikius) iki šešiolikos metų arba prižiūri kitus šeimos narius, kuriems nustatytas sunkaus ar vidutinio neįgalumo lygis arba mažesnio negu 55 procentai darbingumo lygis, arba šeimos narius, sukakusius senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, taip pat turintys ne mažiau kaip dešimties metų nepertraukiamąjį darbo stažą toje darbovietėje, darbuotojams, kuriems iki senatvės pensijos liko ne daugiau kaip treji metai, kuriems iki valstybinės pareigūnų ir karių pensijos liko ne daugiau kaip treji metai − jei jų kvalifikacija nėra žemesnė už kitų tos pačios pareigybės įstaigos darbuotojų kvalifikaciją.

Apie atleidimą neįspėjami ir darbo santykiai negali būti nutraukti su nėščia moterimi nuo tos dienos, kai darbdaviui buvo pateikta medicinos pažyma apie nėštumą, ir dar vieną mėnesį pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms, taip pat su darbuotojais, auginančiais vaiką (vaikus) iki trejų metų.

Jeigu į siūlomas pareigas pretenduoja du ar daugiau darbuotojų, kurie atsižvelgiant į teisės aktų nuostatas turi vienodas teises būti palikti dirbti, dėl likimo dirbti sprendžiama atliekant atitinkamų darbuotojų vertinimą komisijoje, į kurią kviečiamas profesinės sąjungos atstovas.

Apie numatomą atleidimą draudžiama įspėti nedarbingumo ir atostogų metu.

Atleidimo atveju Tau turi būti išmokėtos nustatyto dydžio kompensacijos.

 

 1. Nariams nemokamai teikiame šias paslaugas

 

Teisinių konsultacijų teikimas (telefonu, el. paštu, atvykus interesantui);

Procesinių dokumentų, raštų rengimas dėl individualių ar kolektyvinių ginčų;

Pareigūnų darbo (tarnybos), ekonominių, socialinių teisių ir interesų atstovavimas specializuotuose bei bendrosios kompetencijos teismuose, valstybinėse įstaigose;

Analizių atlikimas pareigūnų bendruomenei aktualiausiais teisiniais klausimais ir sprendimų būdų siūlymas.

MŪSŲ DRAUGAI


 • lp
 • lpsk
 • ltpf
 • mdps
 • pareigunai
 • pdps
 • slaptai
 • vmi
 • vrsps
Top