Prašoma tarnybinio patikrinimo ir veiklos audito Vilniaus apskr. VPK

PolicijaVilniaus miesto policijos darbuotojų profesinė sąjunga kreipėsi tiesiogiai į Lietuvos policijos generalinį komisarą Liną Pernavą prašydama:

1. atlikti tarnybinį patikrinimą dėl akivaizdžiai neteisėtų Vilniaus apskr. VPK viršininko S. Gago ir jo pavaduotojo, atsakingo už Vilniaus apskr. VPK finansus, M. Puskunigio nurodymų KTS viršininkui rašyti tarnybinius pranešimus dėl priemokų už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą tik tam tikrai grupei Vilniaus apskr. VPK KTS Trečiojo poskyrio pareigūnų (kurių darbo užmokestis nesiekia „Programos 1000“ minimalaus darbo užmokesčio dydžio), kai darbo krūvis visų KTS pareigūnų yra labai panašus;

2. atlikti veiklos (finansų) auditą Vilniaus apskr. VPK dėl neracionalaus darbo užmokesčio lėšų panaudojimo kitiems tikslams.

Į Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinę sąjungą (toliau – Profesinė sąjunga) kreipėsi šios Profesinės sąjungos nariai, informuodami, kad iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau - Vilniaus apskr. VPK) vadovybės gavo neteisėtą žodinį nurodymą surašyti tarnybinius pranešimus dėl priemokos už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą skyrimo pareigūnams, kurių gaunamas darbo užmokestis nesiekia „Programoje 1000“ numatyto minimalaus darbo užmokesčio. Vienas iš šių narių, Vilniaus apskr. VPK Kriminalistinių tyrimų skyriaus (toliau – KTS) viršininkas S. B., 2018-01-15 raštu asmeniškai kreipėsi į Jus, detaliai išdėstydamas susiklosčiusią padėtį.

Pasak S. B., tiek Vilniaus apskr. VPK viršininkas S. Gagas, tiek jo pavaduotojas M. Puskunigis primygtinai reikalauja ir daro spaudimą rašyti tarnybinius pranešimus dėl priemokos už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą skyrimo Vilniaus apskr. VPK KTS pareigūnams, kurių gaunamas darbo užmokestis nesiekia „Programoje 1000“ numatyto minimalaus darbo užmokesčio, kai visi KTS pareigūnai dirba su apytikriai vienodu padidėjusi darbo krūviu, susidariusiu dėl išėjusių kolegų. Kaip matyti iš S. B. rašto, S. Gagas ir M. Puskunigis draudžia KTS pareigūnų darbą organizuoti taip, kaip tai numatyta Lietuvos policijos generalinio komisaro 2017 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 5-V-850 patvirtintos Policijos pareigūnų darbo užmokesčio didinimo programos „Programa 1000“ (toliau - Įsakymas) 18.3 (užtikinti policijos pajėgų didesnę parengtį organizuojant budėjimus namuose) ir 18.4 (pasitelkti papildomų pajėgų policijos uždaviniams vykdyti viršvalandinis darbas, darbas naktį, švenčių ir poilsio dienomis) atsižvelgiant į įstaigos poreikį tokiam darbui ir į Programos tikslus) punktuose.

Tai reiškia, kad Vilniaus apskr. VPK vadovybė neleidžia pareigūnams savo atlyginimą užsidirbti ir, eidami lengviausiu keliu, teikia absoliutų prioritetą priemokų mokėjimui, kas kelia didelį nepasitenkinimą pareigūnams, kurie savo darbo užmokestį de facto užsidirba.

Profesinės sąjungos nuomone, pareigūnų pasipiktinimas pagrįstas, nes toks S. Gago ir M. Puskunigio nurodymas grubiai pažeidžia konstitucinius lygiateisiškumo bei teisingo apmokėjimo už darbą principus.

Įstatymų leidėjas, reguliuodamas valstybės tarnybos teisinius santykius, valstybės tarnautoją į pareigas priimantiems asmenims suteikė plačią diskreciją. Tačiau ši įstatymų leidėjo diskrecija nėra absoliuti: tai darydamas, jis turi paisyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos normų ir principų, inter alia konstitucinio teisinės valstybės principo, Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, inter alia jos 29 straipsnyje, įtvirtinto asmenų lygiateisiškumo principo. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, aiškindamas minėto Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio nuostatas, ne kartą yra konstatavęs, kad < ...> konstitucinis visų asmenų lygybės įstatymui principas būtų pažeistas, jeigu tam tikra grupė asmenų, kuriems yra skiriama teisės norma, palyginti su kitais tos pačios normos adresatais, būtų kitaip traktuojama, nors tarp tų grupių nėra tokio pobūdžio ir tokio dydžio skirtumų, kad toks nevienodas traktavimas būtų objektyviai pateisinamas ...> (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010 m. gegužės 28 d., 2010 m. kovo 22 d. ir kiti nutarimai; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. gegužės 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-1799-662/2015).

Taigi priemokų už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą mokėjimas būtų pateisinamas tik tuo atveju, jeigu vienodo dydžio priemokos būtų skiriamos visiems KTS pareigūnams. Be kita ko, pabrėžtina, kad priemokų už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą mokėjimas visiems Vilniaus apskr. VPK pareigūnams būtų ne tik pateisinamas, bet ir teisingas dėl didelių krūvių Vilniaus mieste. Ši priemoka būtų tikslinga kompensacija vilniečiams pareigūnams iki to momento, kai įstatymų leidėjui pagaliau užteks ryžto įtvirtinti sostinės priedą. Šiame kontekste pastebėtina, kad Vilniaus policijos bendruomenei nepasitenkinimą kelia ir žinojimas, jog Vilniaus apskr. VPK vadovai, valdybų vadovai bei komisariatų viršininkai užsidirba papildomai budėdami namuose, tuo tarpu, kai atlyginimą užsitarnavusiems pareigūnams tokia galimybė draudžiama.

Be to, pažymėtina, kad iš Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pateiktų duomenų (žr. PD prie LR VRM 2017-12-21 raštą Nr. 5-S-12289) matyti, kad per 2017 m. Vilniaus apskr. VPK buvo sutaupyta kone pusė milijono Eur darbo užmokesčio lėšų, kurios galiausiai buvo panaudotos prekėms/paslaugoms, pavyzdžiui, be kita ko, kompiuterių po 3000 Eur įsigijimui. Toks nesugebėjimas administruoti darbo užmokesčio lėšas yra protu nesuvokiamas ir niekaip negali būti pateisinamas. Turbūt nesuklysime teigdami, kad vietoje išlaidavimo abejotino būtinumo prekėms ir paslaugoms, kas mėnesį kiekvienam pareigūnui galėjo būti mokamos minimum 15 proc. dydžio priemokos už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą, pakelti darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis atlyginimai, dar ir būtų užtekę mokėti priemokas virš „Programos 1000“ toms kelioms dešimtims pareigūnų, dirbančių su tarnybiniais gyvūnais.

Mokant vienodo dydžio priemokas už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą (sostinės priedo sąlyginis analogas) visiems Vilniaus apskr. VPK pareigūnams, būtų bent iš dalies atstatyti pažeisti darbo užmokestį užsitarnavusių vilniečių pareigūnų teisėti interesai, o pareigūnų, kurių darbo užmokestis vis dar nesiektų minimalių atlyginimų pagal „Programą 1000“, darbas turėtų būti organizuojamas Įsakymo 18.3 ir 18.4 punktuose numatytais pagrindais, žinoma, jeigu norime, kad „Programa 1000“ ir toliau egzistuotų.

Atsižvelgiant į išdėstytą ir vadovaujantis Profesinių sąjungų įstatymo 19 straipsniu, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 1V-885 patvirtinto Tarnybinių patikrinimų atlikimo, tarnybinių nuobaudų pareigūnams skyrimo ir panaikinimo, sprendimų dėl pareigūnų, atleistų iš vidaus tarnybos, pripažinimo padariusiais tarnybinį nusižengimą ir dėl tarnybinių nuobaudų, kurios turėtų būti jiems skirtos, priėmimo tvarkos aprašo 7 punktu, prašome atlikti tarnybinį patikrinimą dėl akivaizdžiai neteisėtų Vilniaus apskr. VPK viršininko S. Gago ir jo pavaduotojo, atsakingo už Vilniaus apskr. VPK finansus, M. Puskunigio nurodymų KTS viršininkui rašyti tarnybinius pranešimus dėl priemokų už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą tik tam tikrai grupei Vilniaus apskr. VPK KTS Trečiojo poskyrio pareigūnų (kurių darbo užmokestis nesiekia „Programos 1000“ minimalaus darbo užmokesčio dydžio), kai darbo krūvis visų KTS pareigūnų yra labai panašus.

Taip pat prašome atlikti veiklos (finansų) auditą Vilniaus apskr. VPK dėl neracionalaus darbo užmokesčio lėšų panaudojimo kitiems tikslams.

Eilinį kartą atsisakius įvertinti Vilniaus apskr. VPK vadovybės veiksmų teisėtumą ir/ar pagrįstumą, Profesinė sąjunga pasilieka teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos valdžios institucijas dėl valstybės lėšų panaudojimo skaidrumo ir teisėtumo.

 

Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos informacija

2018-01-24

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti

MŪSŲ DRAUGAI


  • lp
  • lpsk
  • ltpf
  • mdps
  • pareigunai
  • pdps
  • slaptai
  • vmi
  • vrsps
Top