TU TURI TAI ŽINOTI: TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJAI

info5Kartu su nuo š. m. sausio 1 d. įsigaliojusia naująja Vidaus tarnybos statuto redakcija įsigaliojo ir nauja pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo tvarka. Ši tvarka reikšminga tuo, kad sudarytos galimybės, nepriklausančios nuo Seimo ir kitų institucijų malonės, didinti pareiginę algą kasmet. Tiesa, ji palanki tik tiems policininkams ir sienos saugotojams, kurie dirba gerai (tarnybinė veikla įvertinama „gerai“ trečią kartą iš eilės) ir labai gerai.

Svarbu paminėti, kad tarnybinės veiklos vertinimas nėra grindžiamas vien tik rezultatais. Vertinamos taip pat asmeninės, dalykinės savybės bei požiūris į tarnybą.

Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos įsitikinimu, nariams reikia žinoti, kokie gi tie vertinimo kriterijai, kurioje srityje pasitobulinti ar pasitempti.

Tarnybinės veiklos vertinimas vykdomas trimis kryptimis:

- tinkamumas einamoms pareigoms;

- kvalifikacija;

- pasiekti tarnybinės veiklos rezultatai.

Žemiau lentelėse pateikti kiekvienos iš šių krypčių konkretūs vertinimo kriterijai, įvertinami balais (nuo 1 iki 5), kai 1 balas – žemiausias įvertinimas, 5 balai – aukščiausias. Įdomu, tai, kad kiekvienas pareigūnas savo tinkamumą einamoms pareigoms ir kvalifikaciją turės įsivertinti pats. Jo tiesioginis vadovas vertins tarnybinės veiklos rezultatus bei turės motyvuoti, jeigu nesutinka su pareigūno savęs įvertinimu.

 

Tinkamumas einamoms pareigoms

-          Gebėjimas panaudoti turimas žinias ir įgūdžius pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms atlikti (žr. 1 lentelę);

-          Organizuotumas ir veiklos planavimas (žr. 2 lentelę);

-          Veiklos kokybė (žr. 3 lentelę).

 

1 lentelė

Gebėjimas panaudoti turimas žinias ir įgūdžius pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms atlikti Balai
Nesugeba pritaikyti turimų žinių ir įgūdžių kasdienėje veikloje 1
Stokoja patirties, todėl žinias ir įgūdžius pritaiko gaudamas bendradarbių patarimų 2
Atlikdamas funkcijas, pritaiko turimas žinias ir įgūdžius, tačiau reikia raginti ir priminti 3
Kasdienėje veikloje pritaiko turimas žinias ir įgūdžius 4
Turimas žinias ir įgūdžius nuolat ir tinkamai pritaiko kasdienėje veikloje 5

2 lentelė

Organizuotumas ir veiklos planavimas Balai
Nemoka daryti išvadų, planuoti, nėra nuoseklumo. Pasikeitus situacijos sudedamajai daliai, nenumato į priekį, neišlaiko darbų eiliškumo. Nemoka situacijos dalių susisteminti, sujungti į visumą. Nepavyksta racionaliai planuoti laiko, operatyviai valdyti situaciją. Nepastebi savo ir kitų klaidų, nepasimoko iš jų. Lieka nepabaigtų darbų 1
Dažnai nenustato prioritetų, „įklimpsta“ į nereikšmingas detales, trūksta nuoseklumo. Pasikeitus situacijos sudedamajai daliai, nenumato į priekį, neišlaiko darbų eiliškumo, dirba rutiniškai („pagal instrukcijas“). Retai pavyksta racionaliai planuoti laiką. Retai pastebi savo ir kitų klaidas, nepasimoko iš jų. Dažnai lieka nepabaigtų darbų 2
Dažniausiai nemoka daryti išvadų, nuosekliai priimti sprendimus, planuoti, nėra nuoseklumo. Kartais nenustato prioritetų, dažniausiais dirba rutiniškai („pagal instrukcijas“). Pastebi savo ir kitų klaidas, tačiau nepasimoko iš jų. Dažnai lieka nepabaigtų darbų, jeigu situacija ar aplinkybės pasikeičia 3
Sugeba daryti išvadas, mato situacijos sudedamąsias dalis, vertina situaciją nuosekliai. Sugeba numatyti į priekį, išlaiko darbų eiliškumą ir „telpa“ į laiką. Moka racionaliai planuoti laiką. Pastebi savo ir kitų klaidas, moka jas argumentuoti 4
Sugeba numatyti situacijos eigą į priekį, išlaiko darbų eiliškumą ir moka planuoti laiką, nustatydamas prioritetus. Sugeba operatyviai valdyti situaciją, nustatyti priežastis. Užbaigia darbus net ir pasikeitus aplinkybėms 5

3 lentelė

Veiklos kokybė Balai
Veiklos kokybė neatitinka keliamų reikalavimų, darbas atliekamas atmestinai, kolegos visada turi pagelbėti tinkamai atlikti užduotį. 1
Veiklos kokybė patenkinama, kartais gali dirbti efektyviai 2
Paprastai veiklos kokybė gera, tačiau dažnai neracionaliai naudoja išteklius 3
Veiklos kokybė gera, atitinka keliamus reikalavimus 4
Veiklos kokybė puiki, visada pasiekia gerų rezultatų racionaliomis sąnaudomis 5

Kvalifikacija

-Gebėjimai tobulėti (žr. 4 lentelę);

- Kūrybingumas (žr. 5 lentelę);

- Bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas (žr. 6 lentelę);

- Atsakingumas (žr. 7 lentelę);

- Lojalumas tarnybai (žr. 8 lentelę);

- Gebėjimas administruoti įstaigos struktūrinio padalinio veiklą (taikomas struktūrinių padalinių vadovams) (žr. 9 lentelę);

- Savikritiškumas (taikomas įstaigų vadovams ir jų pavaduotojams);

- Lyderystė (taikomas įstaigų vadovams ir jų pavaduotojams)

4 lentelė

Gebėjimai tobulėti Balai
Ignoruoja žinių ir patirties stoką, patirties įgyja ir žinias atnaujina sunkiai ir lėtai 1
Supranta, kad reikėtų tobulinti kvalifikaciją, tačiau nerodo iniciatyvos 2
Siekia įgyti naujų reikalingų žinių ir atnaujinti turimas žinias esant būtinybei. 3
Rūpinasi savo patirties kaupimu, tobulina kvalifikaciją nuosekliai ir pasiekia rezultatų 4
Nuolat, motyvuotai, tikslingai ir rezultatyviai tobulina žinias ir įgūdžius 5

5 lentelė

Kūrybingumas Balai
Turi tik „aklo“ vykdytojo savybes 1
Gavęs pavedimą pasiduoda perdėtam kūrybiškumui, dėl ko užduočių vykdymas nuolat užsitęsia 2
Gavęs pavedimą, dažnai teikia savo pasiūlymus ir idėjas, jei įmanoma, siekia kuo sumaniau atlikti užduotį 3
Nuolat teikia pasiūlymus ir idėjas, pateikia keletą sprendimo variantų, demonstruoja išradingumą, originalumą 4
Pats inicijuoja įvairių klausimų sprendimą, nuolat teikia idėjas ir pasiūlymus, visur siekia originalumo, geba sėkmingai ir sumaniai įgyvendinti idėjas 5

6 lentelė

Bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas Balai
Jei tik gali, siekia išvengti bendravimo ir kontaktų 1
Uždaras, bendrauja nenoriai. Kartais konsultuojasi su kolegomis. Tiesiogiai prašomas – suteikia informacijos, tačiau efektyviai bendradarbiauti su juo sunku 2
Prireikus kreipiasi į kitus, kad būtų pasiektas rezultatas. Paprašytas visada suteikia informacijos ir konsultuoja kolegas, suinteresuotus asmenis 3
Lengvai bendrauja. Siekia suteikti visą reikalingą informaciją, konsultuoja ir teikia kolegoms, suinteresuotiems asmenims pagalbą 4
Noriai bendrauja, teikia konsultacijas ir padeda kolegoms ir suinteresuotiems asmenims. Randa būdų kurti ir stiprinti santykius, kad būtų užtikrintas geresnis bendradarbiavimas su kolegomis ir suinteresuotais asmenimis ateityje 5

7 lentelė

Atsakingumas Balai
Negalima pasitikėti pavedant užduotis. Nepripažįsta savo klaidų, atsakomybę stengiasi užkrauti kitiems 1
Trūksta atsakingumo, stengiasi išvengti įsipareigojimų 2
Paprastai patikimas, nevengia atsakomybės 3
Pareigingas, patikimas, noriai vykdo pavedimus, prisiima atsakomybę už priimtus sprendimus 4
Ypač patikimas, siekia prisiimti didesnę atsakomybę, uoliai vykdo visas užduotis 5

8 lentelė

Lojalumas tarnybai Balai
Abejingas tarnybos tikslams ir poreikiams 1
Deda minimalias pastangas prisitaikyti arba atlieka minimumą, kad išliktų darbe 2
Aktyviai stengiasi pritapti, gerbia organizacijos taisykles 3
Nukreipia savo veiklą ir prioritetus tam, kad kuo geriau patenkintų organizacijos poreikius 4
Sugeba suderinti asmeninius ir organizacijos poreikius, gina sprendimus, kurie yra naudingi organizacijai, net jei jie nepopuliarūs arba prieštaringi 5

Papildomas kriterijus, taikomas įstaigų struktūrinių padalinių vadovams 9 lentelėje.

9 lentelė

Gebėjimas administruoti įstaigos struktūrinio padalinio veiklą Balai
Siekia nuolaidumo savo reikalavimams „neprieštarauk“ stiliumi. Nuolat gąsdina pavaldinius, palaiko lojalumą baime. Nesugeba paaiškinti savo reikalavimų. Pavaldinių darbo pats nekontroliuoja, toleruoja skundimo kultą 1
Duodamas nurodymus, pakankamai aiškiai pasako, ko reikia ir kokie yra reikalavimai, tačiau nesugeba skirti užduočių ir kontroliuoti, kaip jos vykdomos. Nesidomi ir nesirūpina kolektyvo mikroklimatu 2
Nurodymus stengiasi duoti aiškius ir tikslius, reiklus rezultatams. Gali būti teisingas savo pavaldiniams, tačiau kartais būna nenuoširdus ir linkęs rinktis, su kuo būti teisingam, o su kuo – nebūtinai 3
Tinkamai paskirsto užduotis, yra sąžiningas ir reiklus. Stengiasi palaikyti pavaldinių iniciatyvą ir savarankiškumą. Sugeba teisingai vertinti pavaldinių darbą 4
Užduotis skirsto pagal pavaldinių darbo krūvį, sugeba nustatyti tinkamą reikalavimų lygį. Sąžiningas, teisingas ir reiklus, skatina pavaldinių iniciatyvą ir savarankiškumą. Rūpinasi kolektyvo mikroklimatu 5

Pasiekti tarnybinės veiklos rezultatai (žr. 10 lentelę)

Tai kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti kriterijai, kuriais vadovaudamasis tiesioginis vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos (pildoma suderinus su pareigūnu). Įvertinama ir rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos.

10 lentelė

Pasiekti tarnybinės veiklos rezultatai vykdant nustatytas užduotis Balai
Pareigūnas įvykdė užduotis ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius 4
Pareigūnas įvykdė užduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius 3
Pareigūnas įvykdė ne visas užduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius 2
Pareigūnas neįvykdė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius 1

Pareigūnas turi teisę nesutikti su tiesioginio vadovo įvertinimu. Pareigūnas, nesutinkantis su tiesioginio vadovo pateikta vertinimo išvada, turi teisę kreiptis į vertinimo komisiją su motyvuotu prašymu peržiūrėti tarnybinės veiklos įvertinimą ir dalyvauti vertinimo komisijos posėdyje jį svarstant. Šios komisijos veikloje dalyvaus ir profesinių sąjungų atstovas.

Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos informacija

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti

MŪSŲ DRAUGAI


  • lp
  • lpsk
  • ltpf
  • mdps
  • pareigunai
  • pdps
  • slaptai
  • vmi
  • vrsps
Top